МИСИЯ И ЦЕЛИ

Основна цел на проектното предложение „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“ е изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки и дейности, насочени към социалното включване и личностно развитие на младите хора на територията на общината, със специален фокус върху уязвимите групи. 

  • За своя основна мисия, центърът има да обслужва младежкия сектор и младите хора, да насърчава активното им участие при формирането на образователните програми и политики на местно и национално ниво. Приоритет в изпълнението на проекта ще бъде предлагането на дейности, които да отговарят на идентифицираните потребности и нужди на младите хора на територията на град Перник и осигуряване на активно им участие в заниманията на центъра.
  • Младежкият център в град Перник предоставя възможности за неформално образование в сферите на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на младежите и  осигурява образователна подкрепа за нуждаещите се млади хора. 

Проектното предложение покрива няколко специфични цели:

  • Изграждане на Младежки център с подходяща инфраструктура, обзавеждане и оборудване на сградата;
  • Наемане на вътрешен образователен персонал за реализиране на занимателни и образователни дейности; 
  • Реализиране на регулярни образователни дейности, базирани на неформални образователни методи, както и на занимателни такива, целящи  личностно развитие и подобрено включване на уязвими групи;
  • Информиране, ангажиране и активно включване в дейностите на Младежкия център на поне 1000 млади хора от и извън уязвими групи;
  • Популяризиране на доброволчеството сред младите хора;
  • Създаване и развитие на иновативни дейности за млади хора;
  • Покриване на националните стандарти за младежки центрове;
  • Осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта.