ЗА ПРОЕКТА

Проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Приоритетна ос “Подобрено социално включване на децата и младите”

Бенефициент: Община Перник
Бюджет: 1 894 465.00 евро (3 705 194.65 лева)
Срок за изпълнение: 40 месеца
(20.10.2020 г.-20.02.2024 г.)

ПАРТНЬОРИ
Intermezzo Ungdomsorganisasjon, Норвегия
Vojvodina Environmental Movement, Сремски Карловци, Сърбия

Целева група
Млади хора на възраст от 15 до 29 години.

Посредством изпълнението на проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“ се създават предпоставки за развиването на качествени младежки дейности и политики на местно, национално и международно ниво. Чрез реализирането на проекта се надграждат усилията на община Перник за подпомагане и развиване на младежките дейности в града. Центърът развива дейности в няколко основни направления, включващи дейности за социално включване и приобщаване, обучителни и образователни модули, развиване на международни отношения с организации със сходна визия и мисия.
Младежкият център работи с грижа към всички млади хора и в посока приобщаване на всички целеви групи, с цел осъществяване на позитивна промяна в техния живот.
Целевата група на центъра ще бъде активно въвлечена в процеса на формиране и организиране на занимателните и образователните активности. Дейностите на младежкия център са отражение на нуждите на младите хора, като същевременно се базират на съвременни обучителни програми, подпомагащи развитието на знания, умения и нагласи. Специален фокус в дейността на младежки център – Перник са младите хора от уязвими групи – представители на етнически малцинства, младежи от социални институции, застрашените и/или отпадналите от образователната система, както и онези, които по една или друга причина не успяват успешно да се адаптират към обществата, в които живеят.
Изграждането на подходяща инфраструктура, която предлага леглова база, зона за хранене и зали за извършване на разнообразни обучителни и занимателни дейности, в съчетание с квалифициран образователен персонал от младежки работници и медиатори е предпоставка за разпознаването на младежкия център като притегателно място за младите хора от града, а и не само.